Domaća Knjižara
Ukupna cena:

BEOGRAD ZA PONAVLJAČE - Bogdan Tirnanić

  • BEOGRAD ZA PONAVLJAČE -  Bogdan Tirnanić
7.40 EUR
7.77 USD
880.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: BEOGRAD ZA PONAVLJAČE - Bogdan Tirnanić

Dnevnik događaja

Be­o­grad za po­na­vlja­če je­ste sup­til­no i bez­vre­me­no se­ća­nje na lju­de i do­ga­đa­je ko­ji su me­nja­li ži­vot, pro­stor i vre­me.

Ova se­ri­ja felj­to­na iz „be­o­grad­skog ži­vo­ta“ je­ste, na vi­še na­či­na, na­sta­vak knji­ge Be­o­grad za po­čet­ni­ke, či­je is­pi­si­va­nje da­ti­ra u ra­ne osam­de­se­te go­di­ne.

Na za­di­vlju­ju­ći na­čin po­no­vo pu­tu­je­mo kroz za­mr­še­ne la­vi­rin­te jed­nog gra­da. Upo­zo­ra­va­ju­ći na mo­gu­će ka­ta­stro­fal­ne opa­sno­sti ko­je nam pred­sto­je, ne­ke stva­ri tre­ba sa­ču­va­ti od ni­šta­vi­la i za­bo­ra­va.

Po­sto­ji hi­lja­du i je­dan raz­log da po­no­vo pro­či­ta­te ovu knji­gu:

1. Sme­ja­će­te se na sva­koj stra­ni­ci.

100. Za­vo­le­će­te film i mu­zi­ku.

998. Ot­ko­pa­će­te naj­skri­ve­ni­je taj­ne bez ko­jih je ži­vot
neo­stva­riv.

999. Ako ni­ste zna­li da opsu­je­te bez za­dr­ške, na­u­či­će­te.

1000. Se­ti­će­te se za­bo­ra­vlje­nih stva­ri ko­je su bar u ovoj knji­zi sa­ču­va­ne od za­bo­ra­va.

1001. Sve za Be­o­grad, ali Be­o­grad ni za šta.

Oda jed­nom gra­du u ko­me se ži­ve­lo pu­nim plu­ći­ma i ko­ji je po­red svih pro­me­na ostao je­din­stven i ne­po­no­vljiv. Ču­de­sno, ma­gij­sko pu­to­va­nje, ne­pri­stoj­no i pri­stoj­no, pred­sta­vlja za­do­volj­stvo ko­me je ne­mo­gu­će odo­le­ti. Hro­ni­ka vre­me­na ko­je je ne­u­mit­no pro­šlo, ali je osta­vi­lo ne­iz­bri­siv trag u sr­ci­ma i du­ša­ma sva­kog od nas.

Ubi­cu ne mo­žeš una­pred pre­po­zna­ti. Ka­da ga ko­nač­no pre­po­znaš, sve je iova­ko spo­red­no. Sa­mo si mr­tav i sa­njaš svoj ve­li­ki san.

povez: broširan
Format: 14X21cm
Pismo: latinica

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption