Ukupna cena:
24701STARA GRČKA - An Mari Biten

STARA GRČKA - An Mari Biten

  • STARA GRČKA - An Mari Biten
16.33 EUR
18.78 USD
1,944.00 RSD

Ovaj artikal je trenutno rasprodat

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Polja označena sa * se obavezno moraju popuniti

*
*
*
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: STARA GRČKA - An Mari Biten

Knji­ga Sta­ra Grč­ka na­pi­sa­na je s ci­ljem da ob­ja­sni, a po­ne­kad i da is­pra­vi pre­vi­še ide­a­li­zo­va­nu ili ste­re­o­tip­nu pred­sta­vu o sta­ro­grč­koj ci­vi­li­za­ci­ji. Autor­ka pi­še o obi­ča­ji­ma i si­ste­mu vred­no­sti sta­rih Gr­ka, nji­ho­vom sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu i obra­zov­nom si­ste­mu i ta­ko da­je svoj do­pri­nos obo­ga­ći­va­nju pred­sta­ve o ovoj iz­u­zet­noj ci­vi­li­za­ci­ji. Tre­ba na­gla­si­ti da ovaj vo­dič ob­u­hva­ta pe­ri­od od sa­mih po­če­ta­ka Grč­ke isto­ri­je do osva­ja­nja Alek­san­dra Ve­li­kog, jer se na­kon to­ga in­sti­tu­ci­je i na­či­ni mi­šlje­nja u sta­roj Grč­koj du­bo­ko me­nja­ju. Knji­ga sa­dr­ži cr­te­že, ma­pe, bi­o­gra­fi­je is­tak­nu­tih lič­no­sti, obi­man in­deks i bi­bli­o­gra­fi­ju.

Tvrdi povez sa omotnicom, ćirilica
Format 16 x 24
Broj strana 643

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption