Ukupna cena:

DIGITALNA KULTURA - Čarli Gir

  • DIGITALNA KULTURA - Čarli Gir
10.89 EUR
11.43 USD
1,296.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: DIGITALNA KULTURA - Čarli Gir

Po­sto­ja­nje di­gi­tal­ne kul­tu­re naj­če­šće se po­sma­tra u sve­tlu naj­no­vi­jih teh­no­lo­ških una­pre­đe­nja, ta­ko da se po sve­mu sti­če uti­sak da je ona pot­pu­no raz­li­či­ta od sve­ga što joj pret­ho­di. Autor ove za­ni­mlji­ve stu­di­je do­ka­zu­je upra­vo su­prot­no – di­gi­tal­na kul­tu­ra ni­je no­va po­ja­va, ni­ti je njen raz­voj uslo­vljen is­klju­či­vo teh­no­lo­škim na­pret­kom. On na­vo­di da je di­gi­tal­na kul­tu­ra u svom da­na­šnjem ob­li­ku isto­rij­ski uslo­vlje­na po­ja­va, či­ji se pr­vi ele­men­ti ja­vlja­ju kao od­go­vor na po­tre­be mo­der­nog ka­pi­ta­li­zma, da bi se za­tim ob­je­di­ni­li, za­hva­lju­ju­ći po­tre­ba­ma ra­to­va vo­đe­nih sre­di­nom dva­de­se­tog ve­ka. Teh­no­lo­gi­ja je ipak sa­mo je­dan od broj­nih iz­vo­ra ko­ji su da­li svoj do­pri­nos raz­vo­ju ove po­ja­ve. U osta­le iz­vo­re spa­da­ju avan­gard­ne umet­nič­ke prak­se, kon­tra­kul­tur­ni uto­pi­zam, kri­tič­ka te­o­ri­ja i fi­lo­zo­fi­ja, a di­gi­tal­na kul­tu­ra pro­iz­vod je slo­že­nih me­đu­dej­sta­va i di­ja­lek­tič­kih od­no­sa svih tih sa­sto­ja­ka. Knji­ga je na­pi­sa­na u ube­đe­nju da se di­gi­tal­na kul­tu­ra ne mo­že raz­u­me­ti uko­li­ko se ne raz­lu­če svi he­te­ro­ge­ni ele­men­ti od ko­jih se ona sa­sto­ji te sto­ga ob­ja­šnja­va uslo­ve u ko­ji­ma su se oni raz­vi­ja­li i na­čin na ko­ji su de­lo­va­li jed­ni na dru­ge.

Broširani povez, latinica
F 23,5 X 16

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption