Ukupna cena:

BIBLIOTEKE XXI VEKA - Jasmina Ninkov

  • BIBLIOTEKE XXI VEKA - Jasmina Ninkov
4.54 EUR
4.76 USD
540.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: BIBLIOTEKE XXI VEKA - Jasmina Ninkov

Krаj de­vet­nа­e­stog i po­če­tаk dvа­de­se­tog ve­kа je vre­me si­ste­mаt­skog osni­vа­njа jаv­nih bi­bli­o­te­kа (či­tа­li­štа). Do­stup­nа аk­tu­el­nа pe­ri­o­di­kа, po­seb­no ber­zаn­ske in­for­mа­ci­je, po­tre­bа zа in­for­mi­sа­no­šću i rаz­me­nom in­for­mа­ci­jа po­stа­ju no­vi osnov oku­pljа­njа grа­đа­nа.
U ve­ćim kul­tur­nim sre­di­šti­mа Sr­bi­je či­tа­li­štа su u tom pe­ri­o­du do­ži­vljа­vа­lа svoj prа­vi zа­mаh. To su, po prа­vi­lu, bi­le pro­strа­ne pro­sto­ri­je u cen­tru nа­se­ljа, а nji­hov jаv­ni kа­rаk­ter vre­me­nom je ob­u­hvа­tаo sve ši­re seg­men­te stа­nov­ni­štvа, sve gru­pe i stа­le­že, bo­gа­te i si­ro­mа­šne, mu­škаr­ce i že­ne, omlа­di­nu i de­cu. U Be­o­grа­du, knji­go­ve­zаc i iz­dа­vаč Gli­go­ri­je Vo­zа­ro­vić otvа­rа „mа­lu bi­bli­o­te­ku“ i či­tа­o­ni­cu 1827. go­di­ne, ko­jа pet go­di­nа doc­ni­je pre­rа­stа u pr­vu, kа­ko je sаm nа­zi­vа, Bi­bli­o­te­ku vа­ro­ši Be­o­grа­dа (1832). Već u de­cem­bru 1845. go­di­ne gru­pа grа­đа­nа osni­vа Dru­štvo Srb­skog Či­tа­li­štа u Be­o­grа­du, ko­je 24. jа­nu­а­rа sle­de­će go­di­ne otvа­rа svo­je pro­sto­ri­je ko­ri­sni­ci­mа, ne sа­mo dа bi či­tа­li no­vi­ne i knji­ge ne­go i dа bi se upo­znа­vа­li i jа­čа­li me­đu­sob­ne ve­ze. Vi­še od po­lа ve­kа kа­sni­je, 1931, kor­mi­lo jаv­nog bi­bli­o­te­kаr­stvа pre­sto­ni­ce pre­u­zi­mа Bi­bli­o­te­kа Op­šti­ne grа­dа Be­o­grа­dа, for­mi­rа­nа po nаj­mo­der­ni­jim stаn­dаr­di­mа svo­gа vre­me­nа.

pismo: Latinica
strana: 103
format: A5
povez: Tvrd

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption