Ukupna cena:

TRI DIKTATORA - Vladimir Adamović

  • TRI DIKTATORA - Vladimir Adamović
15.46 EUR
16.23 USD
1,841.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: TRI DIKTATORA - Vladimir Adamović

Knjiga sadrži studiozne i stručne, ali vrlo pitko napisane, psihološke profile tri diktatora koja su obeležila XX vek: Staljin, Hitler, Tito. Među njima, naravno, ima razlike a, baveći se njihovom psihološkom anatomijom, autor daje i svojevrstan istorijski pregled, analizu odnosa sa masama, razlaže tehniku vladanja, ulazi u najdublje pore psihopatologije...
Žarko Trebješanin

Autor je po­ku­šao da ski­ci­ra psi­ho­po­li­tič­ki por­tret tro­ji­ce dikta­to­ra ko­ji su, i zbir­no i po­je­di­nač­no, ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja bi­li go­spo­da­ri sud­bi­ne broj­nih ge­ne­ra­ci­ja na ovim pro­sto­rima.

U uvod­nom de­lu autor je po­ku­šao da na­đe je­dan za­jed­nič­ki ime­ni­telj za nji­ho­vu bi­o­gra­fi­ju, psi­ho­lo­ški pro­fil i teh­no­lo­gi­ju vla­da­nja. Po­ka­za­će se da im je - ma­da su bi­li ide­o­lo­ški pro­tiv­ni­ci i pri­pa­da­li ra­znim kul­tu­ro­lo­škim mi­lje­i­ma - mno­go to­ga bi­lo za­jed­nič­ko: mr­žnja pre­ma ocu, pri­vr­že­nost maj­ci, ne­raz­re­še­na edipal­na dra­ma, slič­ni ži­vot­ni stil, po­ro­dič­ni ži­vot i teh­no­lo­gi­ja vla­da­nja. To je, uosta­lom, bi­la i svr­ha ovog uvod­nog de­la - da od­go­vo­ri na pi­ta­nja slič­na ovim: od ka­kvog se što­fa pra­ve dik­ta­to­ri, iz kakve po­ro­di­ce do­la­ze, ka­ko vla­da­ju?

Neko će reći da je uzo­rak su­vi­še ma­li da bi se do­neo op­šti za­klju­čak; da bi ga tre­ba­lo pro­ši­ri­ti i uve­sti, na pri­mer i ne­ke od broj­nih evrop­skih dik­ta­to­ra pro­šlog ve­ka: An­to­ne­skua, Fran­ka, Sa­la­za­ra ili Pil­sud­skog. Me­đu­tim, za­dr­žao sam se sa­mo na onima ko­ji su bit­no uti­ca­li na naš ži­vot. Za­ključ­ci do ko­jih sam do­šao ne bi tre­ba­lo da bu­du uni­ver­zal­ni i da ima­ju sna­gu pra­vi­la. Ipak, uka­zao sam na za­ni­mlji­ve po­du­dar­no­sti u nji­ho­vim psi­ho­bi­o­graf­skim ski­ca­ma. Mo­žda će ne­ko sve­o­bu­hvat­no is­tra­ži­va­nje dik­ta­to­ra HH ve­ka po­ka­za­ti da sam bio u pra­vu, a mo­žda i neće. U svakom slučaju, ovo je po­ku­šaj da se isto­ri­ja bo­lje raz­u­me, pri­stu­pa­ju­ći joj sa one, ma­nje po­zna­te stra­ne.

Broj strana: 653
Pismo: ćirilica
Povez: broš
Format: 21 cm

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption