null (4301)

null (1433)

null (172)

null (2025)

За тинејџере (450)

null (115)

null (436)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (121)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (25)

Приче (190)

Poezija (117)

null (106)

null (155)

null (390)

Популарна наука (124)

Култура, уметност (170)

null (148)

null (159)

null (489)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (240)

Filologija (83)

null

УБИСТВО ПАТРИЈАРХА Верослав Ранчић


УБИСТВО ПАТРИЈАРХА - Верослав Ранчић  
9.24 EUR / 11.55 US$ / 1100.00 din
Количина
 
НОВИ РОМАН ВЕРОСЛАВА РАНЧИЋА, ГОВОРИ О СЛИЦИ НАШЕГ СВЕТА КАКАВ БИ МОЖДА МОГАО ДА БУДЕ...

У овој дра­ма­тич­но уз­бу­дљи­вој при­по­ве­сти, ис­пи­са­ној осе­тљи­вом му­дро­шћу по­пут нај­бо­љих кри­ми­на­ли­стич­ких три­ле­ра, од­сли­ка­ва се мо­жда нај­мрач­ни­је вре­ме у вас­ко­ли­кој срп­ској исто­ри­ји, вре­ме у ко­јем ви­ше ни­шта ни­је све­то и у ко­јем је све мо­гу­ће, па чак и уби­ство (ин­сти­ту­ци­је) па­три­јар­ха.

Ре­че­ни­ца­ма ко­је сли­ка­ју, сли­ка­ма ко­је го­во­ре, зна­че и зра­че у гро­тлу исто­ри­је и пре­де­ла, при­ро­де и људ­ских зна­ко­ва, тај­ни и суд­би­на, су­је­те и стра­сти, мо­рал­ног по­ср­та­ња, рас­ко­ла и (пре)вла­сти ис­пи­са­на је ова са­га опре­зног не­по­ве­ре­ња, у ко­јој је, из­гле­да, до исти­не и прав­де ста­ло још са­мо не­ко­ли­ци­ни хра­брих пред­став­ни­ка ис­тра­жи­вач­ког но­ви­нар­ства и ор­га­на ре­да.

Днев­на чу­де­са и ноћ­ни ужа­си, свет­ко­ви­не у ха­о­су, из­не­ве­ра­ва­ње ка­но­на, сме­на пу­сто­ши и ме­лан­хо­ли­је, „па­ра­де по­но­са" и ду­шев­на бол, па све то у ко­нач­ној ком­па­ра­ци­ји са тај­ним про­сто­ри­ја­ма где се ис­пи­ту­је ДНК, сна­жне су сли­ке ко­је на­про­сто алар­мант­но ври­ште са стра­ни­ца овог ро­ма­на. Ипак, из­над дру­штве­ног бла­та уз­ди­же се Чо­век во­ље: не­у­пит­ној веч­но­сти су­прот­ста­вља лич­не на­де и дрх­та­ња, мо­рал­но отре­жње­ње, сплет ин­тим­них стре­мље­ња и пре­по­зна­ва­ње круп­них и кар­ди­нал­них окол­но­сти.

Ро­ма­ном Уби­ство па­три­јар­ха Ве­ро­слав Ран­чић до­ка­зу­је већ по­зна­ту чи­ње­ни­цу да је реч о ства­ра­о­цу из­у­зет­не кре­а­тив­не са­мо­све­сти, ко­ји нам већ у увод­ној ре­чи по­ру­чу­је:

<и>Раз­у­ме се, ово се ни­је до­го­ди­ло... али то не зна­чи да се не мо­же до­го­ди­ти


Формат: 14X21цм
Повез: тврд повез
Писмо: латиница
Бр. страна: 400


Писац / Аутор: Верослав Ранчић

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
Страница 1 од 60 > >>
ДЕОБЕ - Добрица Ћосић
ДЕОБЕ - Добрица Ћосић

16.79 EUR / 19.31 US$ / 1999.00 din
СЛУЖБА - Горан Живаљевић
СЛУЖБА - Горан Живаљевић

5.92 EUR / 7.40 US$ / 699.00 din
ОСИЊЕ ГНЕЗДО - Влада Арсић
ОСИЊЕ ГНЕЗДО - Влада Арсић

7.62 EUR / 9.52 US$ / 899.00 din
ЉУБИЦА - Душка Јованић
ЉУБИЦА - Душка Јованић

6.36 EUR / 7.31 US$ / 750.00 din
МУНДО ЛИБРЕ - Марко Крстић
МУНДО ЛИБРЕ - Марко Крстић

4.96 EUR / 6.19 US$ / 590.00 din
Страница 1 од 60 > >>