Domaća Knjižara
Ukupna cena:

ISTORIJA POZNOG RIMSKOG CARSTVA - Stiven Mičel

  • ISTORIJA POZNOG RIMSKOG CARSTVA - Stiven Mičel
20.87 EUR
21.91 USD
2,484.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: ISTORIJA POZNOG RIMSKOG CARSTVA - Stiven Mičel

Knji­ga nu­di isto­rij­ski pre­gled Rim­skog car­stva u do­ba po­zne an­ti­ke, od 284. do 641. go­di­ne. Upra­vo se u ovom pe­ri­o­du, to­kom ko­ga je Rim­sko car­stvo pre­ži­ve­lo ve­li­ka po­li­tič­ka i ver­ska pre­vi­ra­nja, mo­gu na­ći isto­rij­ski ko­re­ni sred­nje­ve­kov­ne i mo­der­ne Evro­pe kao i islam­skog sve­ta.
De­lo sa­dr­ži obim­nu na­ra­ci­ju o po­li­tič­kim i voj­nim do­ga­đa­ji­ma i ra­sve­tlja­va va­žne epi­zo­de kao što su Kon­stan­ti­no­vo pre­o­bra­će­nje, stva­ra­nje po­bo­žne hri­šćan­ske dr­ža­ve od Is­toč­no­rim­skog car­stva i ob­no­va rim­skih uni­ver­za­li­stič­kih am­bi­ci­ja u vre­me vla­da­vi­ne ca­ra Ju­sti­ni­ja­na. Kroz te­mat­ska po­gla­vlja autor raz­ma­tra pri­ro­du po­zno­rim­ske dr­ža­ve, na­sta­nak i ka­rak­ter za­pad­nih var­var­skih kra­lje­vi­na, epo­hal­ne ver­ske pro­me­ne i glav­ne aspek­te pri­vre­de i dru­štva. Po­sled­nja po­gla­vlja ba­ve se sla­blje­njem car­stva, nu­de­ći pri­kaz pe­ri­o­da iz­me­đu iz­bi­ja­nja Ve­li­ke ku­ge 542. i za­la­ska rim­ske pre­vla­sti na Bli­skom is­to­ku u 7. ve­ku.

Knji­ga je opre­mlje­na hro­no­lo­škim ta­be­la­ma, isto­rij­skim kar­ta­ma i gra­fi­ko­ni­ma sa ko­ri­snim in­for­ma­ci­ja­ma, kao i bi­bli­o­gra­fi­jom ko­ja či­ta­o­ca pod­sti­če na da­lje pro­u­ča­va­nje i is­tra­ži­va­nje.

Tvrdi povez sa omotnicom, ćirilica
Format 16 x 24
Broj strana 610

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption