Ukupna cena:

SEKS I KULTURA - Jovica Stojanović

  • SEKS I KULTURA - Jovica Stojanović
7.26 EUR
7.62 USD
864.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Polja označena sa * se obavezno moraju popuniti

*
*
*
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: SEKS I KULTURA - Jovica Stojanović

Ne­ko­li­ko tek­sto­va u ovoj knji­zi pr­vi put svra­ća­ju pa­žnju na ne­ke pro­ble­me o ko­ji­ma se upor­no ću­ti (na pri­mer pro­blem in­ce­sta, iz­van­brač­nih ve­za, la­ži i sek­su­al­nih stra­ho­va, itd.). Ova knji­ga je ne­spo­ran pri­log srp­skoj an­tro­po­lo­škoj sek­so­lo­gi­ji, če­ga kod nas do sa­da ni­je bi­lo.

Prof. dr Jo­van Ma­rić, psi­hi­ja­tar, sek­so­log
(Iz­vod iz re­cen­zi­je)

Ru­ko­pis knji­ge Jo­vi­ce Sto­ja­no­vi­ća Seks i kul­tu­ra dru­ga­či­je tre­ti­ra pi­ta­nja ljud­ske sek­su­al­no­sti u od­no­su na tra­di­ci­ju i pod­sti­če na raz­mi­šlja­nje o prev­re­dno­va­nju ove­šta­lih vred­no­sti ko­je su ve­za­ne za ovu te­mu. Bes­pri­zor­no kri­ti­čan, jer mno­go to­ga je ov­de vi­še na­pi­sa­no ba­ge­rom no pe­rom, Jo­vi­ca Sto­ja­no­vić se ni­je li­bio da ra­za­ra ku­lu od "slo­no­va­če" ko­ju je kul­tu­ra iz­gra­di­la za čo­ve­ka, a u ko­joj se on, ka­ko bi Frojd re­kao, ose­ća ne­la­god­no. Bri­ljan­tan u ana­li­za­ma, ali i se­kan­tan pre­ma dok­tri­na­ma, Sto­ja­no­vić ne na­me­će re­še­nja, on sa­mo ospo­ra­va sta­ra.

Aka­de­mik Du­šan Ko­so­vić, psi­ho­a­na­li­ti­čar i an­tro­po­log, Nju­jork
(Ame­rič­ka psi­hi­ja­trij­ska aka­de­mi­ja)
(Iz­vod iz re­cen­zi­je)

I kad se ne sla­že­mo sa Sto­ja­no­vi­ćem nje­go­ve te­ze mo­ra­ju bi­ti re­spek­to­va­ne, jer su pot­kre­plje­ne si­ja­se­tom ar­gu­me­na­ta iz raz­li­či­tih obla­sti dru­štve­nih zna­nja. Vred­nost ove knji­ge je što otva­ra pro­ble­me, a oni već po­zna­ti u njoj su dru­ga­či­je pro­mi­šlja­ni, što je vi­še no raz­log da se je­dan ova­kav ru­ko­pis pre­po­ru­či za štam­pu.

Zo­ran Glu­šče­vić
(Iz­vod iz re­cen­zi­je)

pismo: Latinica
strana: 264
format: 24 cm
povez: Broš

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption