Ukupna cena:

TRI ŽIVOTA - Žoao Tordo

  • TRI ŽIVOTA - Žoao Tordo
7.11 EUR
7.46 USD
846.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Polja označena sa * se obavezno moraju popuniti

*
*
*
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: TRI ŽIVOTA - Žoao Tordo

ROMAN KOJI JE UZBUDIO ČITALAČKU PUBLIKU...

KAKVE SU TAJNE MILHAUSA PASKALA, DŽENTLMENA STAROG KOVA, KOJI SE OD OSTATKA SVETA KRIJE NA IZOLOVANOM SEOSKOM IMANJU "DOBA", NA KOME ŽIVI S TROJE RAZMAŽENIH NASLEDNIKA I POSLUŠNIM BAŠTOVANOM..

Ne­pre­kid­no se sa­sta­ju­ći s broj­nim po­se­ti­o­ci­ma, ko­ji su u isto vre­me bo­ga­ti i uti­caj­ni, ali i opa­sni i lu­di.

Na­ra­to­ra ro­ma­na te­žak splet ži­vot­nih okol­no­sti iz­ne­na­da uvla­či u vr­tlog zbi­va­nja ko­ja se od­vi­ja­ju oko ovog po­vu­če­nog čo­ve­ka, vo­de­ći ga kroz mu­ko­tr­pan po­sao, ne­iz­re­ci­ve i ne­za­mi­sli­ve taj­ne, pu­to­va­nja, lju­bav­ne do­ži­vlja­je i ubi­stva, pred ko­ji­ma sve po­sta­je ne­va­žno: po­ro­di­ca, mo­ral, pa čak i ži­vot, sve dok na­kon dva­de­set i pet go­di­na ne uspe da pro­nik­ne u deo ove mi­ste­ri­je.

Tri ži­vo­ta su pri­ča o lju­di­ma ob­da­re­nim ne­ve­ro­vat­nom spo­sob­no­šću da bu­du po­ve­za­ni sa re­al­no­šću ko­ja kao da sva­kog tre­nut­ka mo­že da po­to­ne u bez­dan, po­put akro­ba­te na ži­ci.

Od por­tu­gal­skog se­la do Li­sa­bo­na i Nju­jor­ka, na raz­bo­ju "zlat­nih osam­de­se­tih go­di­na" dva­de­se­tog ve­ka, maj­stor­ski je iza­tka­na pri­ča o hip­no­zi, akro­bat­skim ve­šti­na­ma, kr­va­vim ra­to­vi­ma, špi­jun­skim igra­ma, ko­mu­ni­sti­ma i fa­ši­sti­ma.

Ovo je pri­ča o tra­ga­nju, u ko­joj, vo­đe­ni stra­šću i lju­ba­vlju, ne­ma­te dru­gog iz­bo­ra osim da pra­ti­te sud­bi­nu...


"Ne­ma šta da se do­da, osim da skru­še­no za­ne­mi­mo pred ve­li­kim ro­ma­no­pi­scem ko­ji nas - kao ve­li­ki maj­sto­ri Po, Kaf­ka, Mel­vil, Kon­rad - oslo­ba­đa stra­ha ta­jan­stve­nom sna­gom pi­sa­ne re­či."
An­to­nio-Pe­dro Va­škon­se­loš

Format: 14x21cm
Povez: broširan
Pismo: latinica
Br. strana: 372

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption