Domaća Knjižara
Ukupna cena:

ROMANSA SA MESECOM - Marina Moskvina

  • ROMANSA SA MESECOM - Marina Moskvina
6.64 EUR
6.97 USD
790.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: ROMANSA SA MESECOM - Marina Moskvina

HIT ROMAN SAVREMENE RUSKE SPISATELJICE KOJI VELIČA LJUBAV U JEDNOJ NEOBIČNOJ PORODICI U POSTKOMUNISTIČKOJ RUSIJI...

Lju­bav je je­di­ni smi­sao...Ovaj ro­man je pre sve­ga pri­ča o lju­ba­vi - neo­bič­noj, sve­pro­ži­ma­ju­ćoj, po­ma­lo iš­ča­še­noj, ali iskre­noj i ne­spu­ta­noj, o lju­ba­vi pre­ma po­ro­di­ci, pre­ma umet­no­sti i pre­ma ži­vo­tu u svim nje­go­vim po­jav­nim ob­li­ci­ma, od lju­di do Me­se­ca, traj­noj i na­su­šnoj, bez ob­zi­ra na pre­pre­ke ko­je mo­ra da pre­va­zi­đe i žr­tve ko­je zah­te­va.

Za­to se ova knji­ga či­ta s osme­hom, jer sve u njoj da­je nam šan­su da se kroz hu­mor, po­ne­kad ka­ri­ka­tu­ru, čak i gro­te­sku, pod­se­ti­mo na lju­bav i one stva­ri ko­je ži­vot či­ne vred­nim ži­vlje­nja.

Sli­ka­ju­ći neo­bič­nu po­ro­di­cu u vre­me post­ko­mu­ni­stič­ke Ru­si­je, Ma­ri­na Mo­skvi­na pri­ča to­plu i ne­žnu pri­ču o ljud­skoj po­tre­bi za za­jed­ni­štvom i raz­u­me­va­njem.Ro­man­sa sa Me­se­com je knji­ga pro­fe­si­o­nal­ca ko­ji je us­peo da osta­ne iskren i ne­po­sre­dan kao de­te, otvo­ren za ži­vot i za­u­vek za­lju­bljen u nje­ga...

Format: 14X21cm
Povez: broširan
Pismo: latinica
Br. strana: 211

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption