Domaća Knjižara
Ukupna cena:

BOBU BOB - Živko Skračić

  • BOBU BOB - Živko Skračić
5.37 EUR
5.64 USD
639.00 RSD

 

Napomena:
  • Za kupce iz Srbije važeća cena je u RSD
  • Za kupce iz inostranstva važeća cena je EUR / US$
Trudimo se da stanje magacina bude uvek ažurno. Ukoliko je artikal ipak rasprodat i ne možemo da ga isporučimo - obavestićemo vas u što kraćem roku od trenutka prijema vaše narudžbenice.
Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda. Oni se posebno naplaćuju. Troškovi isporuke biće prikazani na samom kraju procesa naručivanja, neposredno pre nego što ostavite podatke za isporuku.
Product name: BOBU BOB - Živko Skračić

BOBU BOB JE ZBIRKA ESEJA O HRANI I ZAČINIMA, ALI MNOGO VIŠE PRONICLJIVA PRIČA O VREMENIMA LJUDIMA I NARAVIMA...Kad si naj­bo­lji u je­lu i pi­ću, ne mo­žeš bi­ti naj­bo­lji vi­še ni u če­mu dru­gom.
- An­ri IV Fran­cu­skiPr­vo pe­ci­vo pri­pre­ma­no je u mla­đem ka­me­nom do­bu. Egip­ća­ni su po­zna­va­li teh­no­lo­gi­ju spre­ma­nja ki­se­lih te­sta, kao i vi­na i pi­va. An­tič­ki Gr­ci iz­mi­sli­li su be­van­du, dok su Ri­mlja­ni ma­sov­no otva­ra­li pe­ka­re. Na vi­zan­tij­skom dvo­ru naj­ve­ća po­sla­sti­ca bio je be­li pše­nič­ni hleb. Špa­ge­te su kon­zu­mi­ra­li i u nji­ma uži­va­li pr­vo Ki­ne­zi.

Ovo ni­je knji­ga o ku­li­nar­skim ve­šti­na­ma ovih na­ro­da, me­đu­tim, ona go­vo­ri o do­bro po­zna­tim je­li­ma i hran­lji­vim sa­stoj­ci­ma u ko­ji­ma smo svi uži­va­li. Mi­ri­si i uku­si dal­ma­tin­sko-me­di­te­ran­ske ku­hi­nje su nam odav­no po­zna­ti, a u gur­man­skom her­ba­ri­ju­mu Živ­ka Skra­či­ća na du­ho­vit i lucidan na­čin opi­sa­ni.

Uži­va­nje u gur­man­lu­ci­ma je od­li­ka ljud­skog ro­da ko­ju uspe­šno odr­ža­va­mo kroz ve­ko­ve.Bo­bu bob je zbir­ka ese­ja o hra­ni i za­či­ni­ma, ali mno­go vi­še pronicljiva priča o vremenima, ljudima i naravima.Je­di­ni na­čin da oču­va­te zdra­vlje je­ste da je­de­te što ne že­li­te, pi­je­te što ne vo­li­te i či­ni­te stva­ri ko­je ra­di­je ne bi­ste.
- Mark Tven

Format: 14X21cm
Povez: broširan
Pismo: latinica
Br. strana: 174

Artikal još nije ocenjen

Nema komentara

Pošaljite Vaš komentar / Ocenite ovaj artikal


×
Caption