null (4334)

null (1448)

null (172)

null (2038)

За тинејџере (450)

null (116)

null (439)

Primenjene nauke (73)

Ekonomija i marketing (121)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (25)

Приче (192)

Poezija (119)

null (107)

null (157)

null (395)

Популарна наука (128)

Култура, уметност (170)

null (149)

null (159)

null (497)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (240)

Filologija (83)

null

КРИТИКА ЧИСТОГ УМА Имануел Кант


КРИТИКА ЧИСТОГ УМА - Имануел Кант  
15.88 EUR / 19.06 US$ / 1890.00 din
Количина
 
У јед­но­ме ро­ду сво­га са­зна­ња људ­ски ум има чуд­ну суд­би­ну: што га уз­не­ми­ру­ју пи­та­ња о ко­ја не мо­же да се оглу­ши, јер му их по­ста­вља са­ма при­ро­да ума, али ко­ја он ипак не мо­же да ре­ши, јер она пре­ма­ша­ју сва­ку моћ људ­ско­га ума.

Има­нуел Кант ро­ђен је 1724. го­ди­не и при­па­да за­чет­ни­ци­ма мо­дер­не фи­ло­зо­фи­је.

У фи­ло­зо­фи­ји са њи­ме по­чи­ње но­ви пе­риод – Не­мач­ка кла­сич­на фи­ло­зо­фи­ја (или Не­мач­ки кла­сич­ни иде­а­ли­зам). Кан­то­ва нај­по­зна­ти­ја де­ла су три кри­ти­ке: Кри­ти­ка чи­стога ума, Кри­ти­ка прак­тич­ног ума и Кри­ти­ка мо­ћи су­ђе­ња. Овим три­ма кри­ти­ка­ма при­па­да­ју и три основ­на, јед­но­став­на пи­та­ња фи­ло­зо­фи­је:

Шта мо­гу да знам?
Шта тре­ба да чи­ним?
Че­му мо­гу да се на­дам?

Кант увек на­гла­ша­ва да пра­ва на ми­шље­ње ни­су до­вољ­на, не­го да се она мо­ра­ју ис­ко­ри­сти­ти, ства­ра­ју­ћи но­ве те­о­ри­је и но­ве хи­по­те­зе ко­је ће ши­ри­ти на­ше хо­ри­зон­те.

По­ста­вља­ју­ћи уни­вер­зал­не нор­ме ко­је су при­хва­тљи­ве пра­ви­мо мо­гућ­ност да ис­ка­же­мо сво­је раз­ли­чи­то­сти.

Кри­ти­ка чи­стога ума об­ја­вље­на је 1781. го­ди­не и иза­з­ва­ла је ве­ли­ку па­жњу у фи­ло­зоф­ским кру­го­ви­ма, ње­на вред­ност оста­ла је нео­спор­на и до да­нас.

Ме­ђу­тим, ако јед­на те­о­ри­ја има у се­би жи­вот­не сна­ге, то ће ипак деј­ство и про­тив­деј­ство ко­ји јој у по­чет­ку гро­зе ве­ли­ком опа­сно­шћу по­слу­жи­ти с вре­ме­ном са­мо то­ме да се из­гла­ча­ју ње­не не­рав­ни­не, и да јој се у крат­ком вре­ме­ну при­ба­ви и по­треб­на еле­ган­ци­ја, ако се њо­ме бу­ду ба­ви­ли љу­ди не­при­стра­сни, љу­ди од уви­ђав­но­сти и истин­ске по­пу­лар­но­сти.


бр. стр.: 628
повез: тврд
Формат: 140x205 мм
Писмо: латиница


Писац / Аутор: Имануел Кант

Просечна оцена (10)
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
06-Aug-2008 20:00:38
SERBIA
(213.244.199.250)
Оцена 10
null
Страница 1 од 7 > >>
О ЛЈУБАВИ - Ален де Ботон
О ЛЈУБАВИ - Ален де Ботон

5.92 EUR / 7.40 US$ / 699.00 din
УМЕЋЕ ЛЈУБАВИ - Ерих Фром
УМЕЋЕ ЛЈУБАВИ - Ерих Фром

7.55 EUR / 9.44 US$ / 899.00 din
ЗЛИ ДЕМИЈУРГ - Емил Сиоран
ЗЛИ ДЕМИЈУРГ - Емил Сиоран

6.47 EUR / 8.09 US$ / 770.00 din
ГЕОМЕТРИЈА - Рене Декарт
ГЕОМЕТРИЈА - Рене Декарт

5.80 EUR / 7.25 US$ / 690.00 din
ПОМИРИТИ СЕ СА СОБОМ (8. издање) - Драгиша Миловановић
ПОМИРИТИ СЕ СА СОБОМ (8. издање) - Драгиша Миловановић

14.78 EUR / 18.48 US$ / 1760.00 din
10.35 EUR / 12.93 US$ / 1232.00 din
ФИЛОЗОФИЈА - Едвард Крејг
ФИЛОЗОФИЈА - Едвард Крејг

4.16 EUR / 5.20 US$ / 495.00 din
ВЕСЕЛА НАУКА - Фридрих Ниче
ВЕСЕЛА НАУКА - Фридрих Ниче

8.13 EUR / 10.16 US$ / 968.00 din
Страница 1 од 7 > >>