null (4263)

null (1414)

null (172)

null (2020)

За тинејџере (447)

null (111)

null (424)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (120)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (18)

Приче (190)

Poezija (115)

null (105)

null (155)

null (389)

Популарна наука (123)

Култура, уметност (169)

null (148)

null (159)

null (488)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (238)

Filologija (84)

null

СИОРАН: РАЗГОВОРИ Емил Сиоран


СИОРАН: РАЗГОВОРИ - Емил Сиоран  
7.39 EUR / 9.24 US$ / 880.00 din
Овај артикал је тренутно распродат
РАЗГОВОРИ СА СИОРАНОМ СУ УЗБУДЉИВО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ, ФИЛОЗОФИЈУ, МЕТАФИЗИКУ, АЛИ МОЖДА ПРЕ СВЕГА ОБРАЧУН СА САМИМ СОБОМ И СВЕТОМ КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ...

Све за­ви­си од ду­би­не на­ших убе­ђе­ња, ако је спрем­но да се при­хва­ти све што вас сна­ђе, по­ни­же­ње, не­до­ста­так нов­ца у име пи­са­ња, да пи­са­ње ста­ви­те из­над све­га оста­ло­га, да при­хва­ти­те све евен­ту­ал­не не­у­спе­хе и увек да на­те­ра­те се­бе да бу­де­те свој го­спо­дар. Тре­ба се сло­жи­ти са са­мим со­бом и не за­ви­си­ти од дру­гих; ви сте свој го­спо­дар, то је ва­ша бит­ка. Дру­ги то не зна­ју, али ће са­зна­ти кроз ва­ше књи­ге. За­што се јед­на књи­га об­ја­ви? Да се об­ја­ви при­ча о тој бор­би!!!

У Ли­ба­ну, за вре­ме гра­ђан­ског ра­та, јед­на же­на је пре­жи­ве­ла за­хва­љу­ју­ћи ње­го­вим књи­га­ма, а Ја­пан­ка је од­у­ста­ла од са­мо­у­би­ства и по­ста­ла по­зна­ти пи­сац.

Си­о­ран је ми­сли­лац ко­ји мо­же дво­стру­ко да де­лу­је, за­ви­сно од при­ро­де оно­га ко­ји га чи­та. Сла­бе обес­хра­бру­је, али ја­ке на­го­ни да при­хва­те нај­ве­ће жи­вот­не про­бле­ме. Ње­го­ва фи­ло­зо­фи­ја од­ба­цу­је све мо­гу­ће илу­зи­је, де­лу­је осло­ба­ђа­ју­ће на љу­де скло­не да жи­ве у илу­зи­ја­ма, али не и на оне ко­ји су сла­би и скло­ни не­ак­тив­но­сти: њих мо­же од­ве­сти у про­паст.

Док га чи­та­мо, чи­ни нам се да за­јед­но с њим уче­ству­је­мо у уз­бу­дљи­вој аван­ту­ри от­кри­ва­ња че­сто скри­ве­них не­прав­ди исто­ри­је и не­спо­соб­но­сти чо­ве­ка да ра­ди­кал­но из­ме­ни свој по­ло­жај. Ле­по­том сли­ка, фи­но­ћом за­па­жа­ња и то­пли­ном ис­ка­за, Си­о­ран ипак по­ку­ша­ва да на се­би свој­ствен на­чин вра­ти ве­ру у људ­ску вр­сту.

Си­о­ра­но­ви раз­го­во­ри су ње­го­во пр­во ком­плет­но и ауто­би­о­граф­ско пред­ста­вља­ње на срп­ском је­зи­ку, по­ку­шај са­мо­посмат­ра­ња, об­ја­шња­ва­ња стра­ха, љу­ба­ви и жи­во­та.


Формат: 14X21цм
Повез: броширан
Писмо: латиница
Бр. страна: 230


Писац / Аутор: Емил Сиоран

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
< Страница 2 од 7 > >>
ЈИ ЂИНГ ИЛИ КЊИГА ПРОМЕНА
ЈИ ЂИНГ ИЛИ КЊИГА ПРОМЕНА

23.10 EUR / 28.87 US$ / 2750.00 din
ДРЖАВА - Платон
ДРЖАВА - Платон

9.24 EUR / 11.55 US$ / 1100.00 din
GOODBYE KANT! - Маурицио Ферарис
GOODBYE KANT! - Маурицио Ферарис

2.51 EUR / 3.14 US$ / 299.00 din
ВОЉА ЗА МОЋ - Фридрих Ниче
ВОЉА ЗА МОЋ - Фридрих Ниче

14.78 EUR / 17.00 US$ / 1760.00 din
ЗОРА - Фридрих Ниче
ЗОРА - Фридрих Ниче

7.39 EUR / 9.24 US$ / 880.00 din
ЗЛАТНИ МАГАРАЦ - Апулеј
ЗЛАТНИ МАГАРАЦ - Апулеј

6.47 EUR / 8.09 US$ / 770.00 din
< Страница 2 од 7 > >>