null (4263)

null (1414)

null (172)

null (2020)

За тинејџере (447)

null (111)

null (424)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (120)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (18)

Приче (190)

Poezija (115)

null (105)

null (155)

null (389)

Популарна наука (123)

Култура, уметност (169)

null (148)

null (159)

null (488)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (238)

Filologija (84)

null

РОЂЕЊЕ ТРАГЕДИЈЕ Фридрих Ниче


РОЂЕЊЕ ТРАГЕДИЈЕ - Фридрих Ниче  
6.47 EUR / 8.09 US$ / 770.00 din
Количина
 
По­сто­ја­ње све­та је оправ­да­но је­ди­но естет­ским фе­но­ме­ном.

Ро­ђе­ње тра­ге­ди­је по­ја­ви­ло се пр­ви пут 1872. го­ди­не. Од пред­го­во­ра по­све­ће­ном Ри­хар­ду Ваг­не­ру под на­сло­вом Ро­ђе­ње тра­ге­ди­је у ду­ху му­зи­ке, па до по­след­њих стра­ни­ца Ни­че об­ја­шња­ва на­че­ла ле­по­те ко­ја су на­ме­ње­на свим на­ра­шта­ји­ма. Про­у­ча­ва­ју­ћи ан­тич­ку грч­ку кул­ту­ру, по­себ­но грч­ку тра­ге­ди­ју пи­та се за­што су Гр­ци из­у­ме­ли не­што по­пут тра­ге­ди­је. За­што су љу­ди, чи­ја се кул­ту­ра ина­че чи­ни­ла та­ко ве­дром и пу­ном жи­во­та, од­јед­ном по­че­ли да пи­шу сло­же­не дра­ме у ко­ји­ма је уса­мље­ни по­је­ди­нац ода­брао по­гре­шан пут у жи­во­ту, па је сто­га пао у ми­лост и не­ми­лост бо­го­ва? Ни­че сма­тра да грч­ки мит тра­ге­ди­је без­у­слов­но сла­ви жи­вот и др­жи се за сво­ју срж по­сто­ја­ња без окле­ва­ња или оправ­да­ва­ња са­мо­га се­бе етич­ким прин­ци­пи­ма. Он је ја­сан из­раз са­мо­га жи­во­та.

Још ни­ка­да ни­је­дан фи­ло­зоф ни­је пи­сао та­ко лир­ски. При­ка­зао је два бо­га ко­ји­ма се кла­ња­ла грч­ка умет­ност: Ди­о­ни­са, бо­га ви­на и раз­у­зда­но­сти, жи­во­та и бу­ђе­ња, ра­до­сти и де­ло­ва­ња, ек­ста­тич­ног осе­ћа­ња и за­но­са, бо­га ин­стинк­та, аван­ту­ра и не­у­стра­ши­вог тр­пље­ња, бо­га пе­сме, му­зи­ке, игре и дра­ме; за­тим Апо­ло­на – бо­га ми­ра, до­ко­ли­це и ду­шев­ног спо­кој­ства, естет­ских осе­ћа­ња и ин­те­лек­ту­ал­не кон­тем­пла­ци­је, ло­гич­ког по­рет­ка и фи­ло­зоф­ске мир­но­ће, бо­га сли­кар­ства, ва­јар­ства и еп­ске по­е­зи­је. Нај­пле­ме­ни­ти­ја грч­ка умет­ност пред­ста­вља­ла је ује­ди­ње­ње та два иде­а­ла – не­мир­не му­шке сна­ге Ди­о­ни­о­ве­ве и ти­хе жен­ске ле­по­те Апо­ло­но­ве.


бр. стр.: 148
повез: тврд
Формат: 140x205 мм
Писмо: латиница


Писац / Аутор: Фридрих Ниче

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
< Страница 2 од 7 > >>
ЈИ ЂИНГ ИЛИ КЊИГА ПРОМЕНА
ЈИ ЂИНГ ИЛИ КЊИГА ПРОМЕНА

23.10 EUR / 28.87 US$ / 2750.00 din
ДРЖАВА - Платон
ДРЖАВА - Платон

9.24 EUR / 11.55 US$ / 1100.00 din
GOODBYE KANT! - Маурицио Ферарис
GOODBYE KANT! - Маурицио Ферарис

2.51 EUR / 3.14 US$ / 299.00 din
ВОЉА ЗА МОЋ - Фридрих Ниче
ВОЉА ЗА МОЋ - Фридрих Ниче

14.78 EUR / 17.00 US$ / 1760.00 din
ЗОРА - Фридрих Ниче
ЗОРА - Фридрих Ниче

7.39 EUR / 9.24 US$ / 880.00 din
ЗЛАТНИ МАГАРАЦ - Апулеј
ЗЛАТНИ МАГАРАЦ - Апулеј

6.47 EUR / 8.09 US$ / 770.00 din
< Страница 2 од 7 > >>