null (4263)

null (1414)

null (172)

null (2020)

За тинејџере (447)

null (111)

null (424)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (120)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (18)

Приче (190)

Poezija (115)

null (105)

null (155)

null (389)

Популарна наука (123)

Култура, уметност (169)

null (148)

null (159)

null (488)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (238)

Filologija (84)

null

ФИЛМ И ФИЛОЗОФИЈА Доминик Шато


ФИЛМ И ФИЛОЗОФИЈА - Доминик Шато  
11.79 EUR / 14.74 US$ / 1404.00 din
Количина
 
Филм и фи­ло­зо­фи­ја да­је исто­вре­ме­но исто­риј­ски и кри­тич­ки пре­глед ути­ца­ја фи­ло­зо­фи­је на филм и све­до­чи о јед­ној но­вој фа­зи у те­о­ри­ји фил­ма. Ути­цај фи­ло­зо­фи­је на филм очи­та­ва се у три аспек­та: пред­ста­вља­ње ли­ка фи­ло­зо­фа у филм­ској умет­но­сти, по­ку­ша­ја филм­ских адап­та­ци­ја фи­ло­зоф­ских тек­сто­ва и у спо­соб­но­сти фил­ма да фи­ло­зо­фи­ра. До­ми­ник Ша­то син­те­ти­зу­је до­при­нос Берг­со­на, Бе­ња­ми­на, Ај­зен­штај­на, Еп­сте­на, Ба­зе­на, Мер­ло-Пон­ти­ја, Ми­три­ја, Ка­ве­ла, Де­ле­за и Ше­фе­ра, из­ме­ђу оста­лих, за­др­жа­ва­ју­ћи се при том код оних пред­ло­га фи­ло­зо­фи­је фил­ма ко­ји тај ме­диј схва­та­ју као исто­риј­ски фе­но­мен по­ве­зан с мо­дер­но­шћу, као по­ље спе­ци­фич­ног из­ра­за или пак као пред­мет ис­ку­ства где су фи­ло­зо­фи­ја и филм јед­на­ко на про­би.

Тврди повез са омотницом, латиница
Ф 14,5 x 21
Број страна 255


Писац / Аутор: Доминик Шато

Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
< Страница 2 од 7 > >>
ЈИ ЂИНГ ИЛИ КЊИГА ПРОМЕНА
ЈИ ЂИНГ ИЛИ КЊИГА ПРОМЕНА

23.10 EUR / 28.87 US$ / 2750.00 din
ДРЖАВА - Платон
ДРЖАВА - Платон

9.24 EUR / 11.55 US$ / 1100.00 din
GOODBYE KANT! - Маурицио Ферарис
GOODBYE KANT! - Маурицио Ферарис

2.51 EUR / 3.14 US$ / 299.00 din
ВОЉА ЗА МОЋ - Фридрих Ниче
ВОЉА ЗА МОЋ - Фридрих Ниче

14.78 EUR / 17.00 US$ / 1760.00 din
ЗОРА - Фридрих Ниче
ЗОРА - Фридрих Ниче

7.39 EUR / 9.24 US$ / 880.00 din
ЗЛАТНИ МАГАРАЦ - Апулеј
ЗЛАТНИ МАГАРАЦ - Апулеј

6.47 EUR / 8.09 US$ / 770.00 din
< Страница 2 од 7 > >>