null (4301)

null (1433)

null (172)

null (2025)

За тинејџере (450)

null (115)

null (436)

Primenjene nauke (72)

Ekonomija i marketing (121)

Све о рачунарима

Едукативни наслови (25)

Приче (190)

Poezija (117)

null (106)

null (155)

null (390)

Популарна наука (124)

Култура, уметност (170)

null (148)

null (159)

null (489)

Alternativna medicina (104)

Алтернативна учења (173)

Право (71)

null (240)

Filologija (83)

null

СРБИЈА: ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ (кожни повез)


СРБИЈА: ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ (кожни повез)
 
462.00 EUR / 531.30 US$ / 55000.00 din
Количина
Језик:
 
Србија - под капом небеском

Но­ва изузетна мо­но­гра­фи­ја о Ср­би­ји, у одво­је­ним из­да­њи­ма на срп­ском, ен­гле­ском, ру­ском и не­мач­ком је­зи­ку, са це­лом ле­пе­зом рас­ко­шних по­ве­за! Књи­га на­пи­са­на мо­дер­но а у ду­ху ста­рих мај­сто­ра, илу­стро­ва­на вр­хун­ским фо­то­гра­фи­ја­ма.
Геопоетика и пу­то­пи­са­ње. Ge­ni­us lo­ci. Зе­мља и на­род, љу­ди и оби­ча­ји, ху­мор и пе­сме, обе­ди и об­ре­ди. Зда­ња и се­ћа­ња. При­ро­да и дру­ге ле­по­те. Са­крал­на ге­о­гра­фи­ја и врхунци српске културе. Тра­го­ви ста­рог све­та (од стар­че­вач­ке кул­ту­ре до Кел­та). Рим­ски гра­до­ви и ца­ре­ви ро­ђе­ни на про­сто­ру да­на­шње Ср­би­је. Сред­њо­ве­ков­ни пу­те­ви, твр­ђа­ве, хра­мо­ви. Двор­ци, са­ла­ши, ба­ње, ет­но се­ла. Во­до­па­ди, пе­ћи­не, ре­ке, је­зе­ра. Пла­ни­не и рав­ни­це. Све­те го­ре и во­де. Ме­ста нај­ве­ћих хо­до­ча­шћа. Све­те сли­ке. Чудесна Ср­би­ја. При­че са дру­ма: крај­пу­та­ши, за­пи­си, ва­ша­ри, во­де­ни­це. Ве­ли­ки ви­зи­о­на­ри, пе­сни­ци, ју­на­ци. Све то упле­те­но у је­дан еле­гант­ни све­тли лук ко­ји Ср­би­ју опа­су­је и опи­су­је, пре­до­ча­ва нам ње­ну при­влач­ност и тај­но­ви­тост.
Велико достигнуће српског издаваштва.


Формат: А4
Обим: 392 страна
Повез: кожни, у кутији


Артикал још није оцењен
Пошаљите Ваш коментар / Оцените овај артикал
null
Страница 1 од 5 > >>
THE FORTRESS - Меша Селимовић
THE FORTRESS - Меша Селимовић

8.39 EUR / 10.49 US$ / 999.00 din
I, TYCOON - Мирослав Мишковић
I, TYCOON - Мирослав Мишковић

8.39 EUR / 10.49 US$ / 999.00 din
LANDSCAPE PAINTED WITH TEA - Milorad Pavić
LANDSCAPE PAINTED WITH TEA - Milorad Pavić

9.24 EUR / 10.63 US$ / 1100.00 din
SAIL OF HOPE - Никола Маловић
SAIL OF HOPE - Никола Маловић

7.55 EUR / 9.44 US$ / 899.00 din
ПУT У СAРAJEВO - Џон Рол
ПУT У СAРAJEВO - Џон Рол

10.16 EUR / 12.70 US$ / 1210.00 din
SERBIAN CUISINE - Olivera Grbić
SERBIAN CUISINE - Olivera Grbić

16.63 EUR / 19.12 US$ / 1980.00 din
DIE BRÜCKE ÜBER DIE DRINA - Ivo Andrić
DIE BRÜCKE ÜBER DIE DRINA - Ivo Andrić

11.10 EUR / 12.77 US$ / 1320.00 din
Страница 1 од 5 > >>